ชื่อเรื่อง : สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน เฉพา่ะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : BtGK82SWed114842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้