เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
home โครงสร้างการบริหารงาน
insert_drive_file โครงสร้างการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188

account_box คณะผู้บริหาร
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายเลิศชัย ธิวะโต
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 086-0068207 /089-618
นางสุจินดา จอมทะลักษณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 087-2269902
นายบุญเทียบ สุวรรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 063-0194669
นายศรสินธิ์ ฟองอ่อน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 097-8685101
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
โทร : 089-8419298
นางเสาวณีย์ สาขา
รองปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
โทร : 089-5756228
account_box ฝ่ายสภา
นายสาคร จันทร์มาลา
ประธานสภาฯ
ด.ต.มานพ คุณากรณ์
รองประธานสภาฯ
นายทินกร ธิวะโต
เลขานุการสภาฯ
น.ส.รัศมี นิระเคน
สท.เขต 1
นายชัยวัฒน์ จันทร์มาลา
สท.เขต 1
นายวิศวุฒิ มาตราช
สท.เขต 1
นายสนั่น จันทร์มาลา
สท.เขต 1
นายอภิชาติ ธิวะโต
สท.เขต 1
นางไกรษร พงษ์ศิริ
สท.เขต 2
นางนิรพันธ์ โนนคู่เขตโขง
สท.เขต 2
นางสาวภารดา บิดร
สท.เขต 2
นายประวิทย์ มาตราช
สท.เขต 2
นายสมนึก วงศ์คำแก้ว
สท.เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นางเสาวณีย์ สาขา
รองปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นายกฤษดา ธิวะโต
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวาลินี วงษ์สมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิษณุ สาขา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวชุติมา อุปพงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายธวัชชัย ฟองอ่อน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
นายกฤษดา ธิวะโต
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางปรัชญาพร จันทร์มาลา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุพรรณิภา มุดขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภาณุวิชญ์ ธิวะโต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายทินกร ธิวะโต
นิติกรปฎิบัติการ
นางหฤทัย พาบุ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายพรชัย จันทร์มาลา
พนักงานขับรถ(ภารกิจ)
นายเสวด คำโพธิ์
นักการ(ทั่วไป)
นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์มาลา
คนงานทั่วไป(ทั่วไป)
account_box กองคลัง
นางวาลินี วงษ์สมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนิตดา มาตราช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางลักษ์ขณา ดิษพันลำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางพัฒนา วงศ์สาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายคมสัน ไชยเชษฐ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางเกษร มาตราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายวิษณุ สาขา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพัฒนพงษ์ แสนมะฮุง
นายช่างโยธาอาวุโส
นายสุริยันต์ ศรีไทย
พนักงานผลิตน้ำประปา (ทั่วไป)
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวชุติมา อุปพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ มะโนรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกัลยานี นนตะแสน
ครู (คศ.2)
นางกัลนิกา ศูนย์จันทร์
ครู (คศ.2)
นางสาวสกลจิต จันทร์มาลา
ครู (คศ.2)
นายพิชิต ขันติยู
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาววันวิสา จันทร์เพ็งเพ็ญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปิยะธิดา ธิวะโด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายธวัชชัย ฟองอ่อน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวพันธิภา ธิวะโต
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวสุภาวดี อำไพ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ